تجليل از استاد مختار عليزاده

مراسم تجليل از استاد مختار عليزاده استاد مدعو دانشكده هنر دانشگاه شاهد در تاريخ 93/5/25 در محـل بنيـاد فرديـد برگـزار گرديـد. در ايـن  مراسم كه جمعي از فرهيختگان، دانشجويان و اساتيد حضور داشتند از مقام شامخ استاد عليزاده تجليل به عمل آمد و در پايان هدايايي بـه ر سـم  يادبود از طرف وزارت ارشاد، شهرداري تهران، دانشكده هنر دانشگاه شاهد و بنياد فرديد به ايشان اهدا گرديد.   توضيح اينكه استاد مختار عليزاده بيش از يك دهه به عنوان استاد دروس حكمت و هنر اسلامي و آراء متفكران در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا با اين دانشكده همكاري داشته اند  ديدگاههاي حضرت امام خميني (ره) و عبدالرزاق كاشاني در باب مباحث عرفاني تشيع از نكات برجسته دروس ايشان در اين دانشكده بوده است.